logo
fonas
Organizatorius
Infobalt
Rangovai
Visus PlenusLitexpo
Partneris
Ūkio ministerija
Interneto tiekėjas
Baltneta
TelevizijaRadijas
TV4RC2
Parodos alus
Gubernija
Rėmėjai
Rėmėjai
 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

Viešoji įstaiga Lietuvos inovacijų centras / Lithuanian Innovation Centre

T. Ševčenkos g. 13, LT-2006 Vilnius
El. paštas licas@ktl.mii.lt
www.lic.lt

Vadovas / asmuo, atsakingas už projektą
Dr. Kastytis Gečas, Lietuvos inovacijų centro direktorius, projektų vadovas Lietuvoje


Pristatomas projektas / Project for presentation

Projektas „IDEALIST-5FP“ / Project „IDEALIST-5FP“

Projekto „Informacijos sklaida ir europinio supratimo apie Penktosios bendrosios programos IVT programą gerinimas” (IDEALIST-5FP) tikslas – sumažinti kliūtis, kurios iškyla organizacijoms, norinčioms dalyvauti „Informacinės visuomenės ir technologijų“ (toliau - IVT) programoje.

IDEALIST-5FP,  supažindindama su tarptautinėmis konferencijomis, informacinėmis dienomis ir seminarais, leidžia projektinių pasiūlymų rengėjams geriau susipažinti su IVT programa, padeda susirasti partnerių kitose Europos valstybėse bendrai projektinei veiklai pagal minėtą programą. Šio projekto partneriai atstovauja beveik visoms Europos valstybėms (Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės asocijuotoms narėms) ir įneša savo indėlį į klausimų, susijusių su IVT, nagrinėjimą ir tyrimus, kurie labai sparčiai atliekami visoje Europoje. Įgyvendinant projektą aktyviai bendradarbiaujama su Europos Komisija: teikiami pasiūlymai, kaip padaryti IVT programos procedūras ir darbo planą lengviau suprantamą projektinių pasiūlymų teikėjams.

The aim of IDEALIST-5FP - „Information Dissemination and European Awareness Launch for the IST Programme under the 5th Framework Programme” project is to reduce the barriers faced by organisations wishing to participate in the Information Society Technologies Programme (IST). The project offers highly successful project partner search facilities – with a success rate of 100%. Through workshops, seminars and conferences

IDEALIST-5FP provides an international environment in which proposers can learn about the IST Programme about organisations that are looking for research collaborators and establish common areas of interest. The project partners represent all member states and nearly all associated countries contribute to creating surveys on IST related questions, which can be

performed very quickly throughout the whole of Europe. Project actively cooperates with the EC suggesting how the IST Programme procedures and Workprogramme can be made user-friendlier to project proposers.

Projektas „IPC Lietuvoje“ / Project „IRC Lithuania“

Projekto „Inovacijų perdavimo centras Lietuvoje“ (toliau – IPC Lietuvoje) tikslas – prisijungus prie ES inovacijų perdavimo centrų (68 tokie centrai veikia 30 Europos šalių) informacinio, konsultacinio ir technologijų brokerių tinklo, kelti Lietuvos įmonių ir organizacijų novatoriškumo lygį. Inovacijų perdavimo centras Lietuvoje teikia pagalbą įmonėms bei mokslinėms laboratorijoms, norinčioms plėsti technologinį bendradarbiavimą ir dalyvauti technologijų perdavime Europoje. IPC tinklas padeda rengti ir kaupia aktualius įmonių – savo klientų – duomenis apie įmonių siūlomas technologijas ir jų poreikius. Kartu su informacinėmis paslaugomis klientams siūloma ir aktyvi technologijų partnerių paieška bei partnerystės užmezgimo veikla (specializuotos technologijų perdavimo dienos, verslininkų misijos, pagalba rengiant technologijų sandorius). Centras teikia informaciją apie ES inovacijų finansavimo mechanizmus bei intelektinės nuosavybės apsaugą.

The aim of the project „Operation of Innovation Relay Centre in Lithuania” (IRC Lithuania) is the integration into the European network of Innovation Relay Centres (IRCs), which covers 68 IRCs in 30 European countries. IRC Lithuania is an advisory centre that provides the transnational technology cooperation services, as well as other IRCs. The center helps to prepare and collect the key data of the companies-clients, i.e. technology offers and technology requests. Alongside with the information services the IRC Lithuania provides an active partner search mechanism and services for building partnership (specialized technology transfer days, company visits, support to prepare technological agreements). Centre provides advice in areas such as funding mechanisms of innovations and intellectual property protection in EU. 

2002-10-21

  Konkursai

Konkursai

Infobalt TV

fonas
 

   
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 22 62 26 23, faksas 8 22 62 26 29, el. paštas: office (eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos